یکـ/ جستجوے نورِ مطلق در سرشت آدمیان عوارضِ دردناکترے دارد. 
 گاه آنقدر محوِ سپیدے هاے تمام شدنے دیگران مے شوید کـہ همـہ قدرت تشخیص و بینایےتان را با دست خودتان کور مےکنید. 
 دوپایانِ نامُبرا تاریکے را بدونِ استثناء بـہ نسب در وجودشان دارد یا مشغولِ آبیارے و پرورش آن هستند. 
 اگر بـہ این باور برسید کـہ حتے خودِ شما تاریکےهایے در وجودتان دارید، بـہ حتم در انتخاب هایتان کمتر دچار مشکل مےشوید. 

 دو/  "Living With ITرا بخوانید. این کتابِ مصور [Comic] کـہ نوشتـہ Bev Aisbett [روانشناس] است، شما را از خواندن مایوس نمےکند. حتے اگر وقتِ زیادے است کتاب دست نگرفتـہ اید، با این کتاب خودتان را تشویق بـہ دوبارہ خواندن کنید. ضمناً کتاب دربارۀ غلبـہ بر حملات اضطراب مےباشد.