هربار "The Night Of" ُ مے بینم، بیشتر بـہ این فکر مے اُفتم کـہ زندان محلِ بازپرورے نیست. 

فکر نمے کننـ مجرم با مجرم جایے باشنـ چهارتا جرم بیشتر یاد مے گیرنـ تا بـہ جامعـہ خدمت کننـ ؟!