با من حرفـــ بزن، دیوونه شدم

بی تو من گُمَم تو شهر خودم

+ موزیکــ قُفلی / [سینتاج - با من حرف بزن]