طرفـــ انقدر غرقِ بدبختی های - درونی - فکریِ خودشِ که وقتی می پُرسی: "با کسی رابطه داری؟" واسَش مُضحک و تعفُن آوره!