مهم نیست که چی شد

مهم اینِ هر چی اَم می شد، همین می شد.