۱۵ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

سمفونی صد و شصتم: خون به جگر [مغرورها بدترند!]

 احساسِ گناهِ من پس از اتمامِ رابطـہ هاے [هرچند] معمولے اَم هیچگاه بـہ حق نبوده؛ 

 گاه در پایانِ رابطـہ آنچنان خودم را پیشِ خودم بـہ خِفَت و خوارے رساندہ اَم کـہ هرگز توے رابطـہ بـہ هیچ چیز آنچنان اهمیت ندادہ بودم.  

 این ناخودآگاه حسِ دائمے از آن دستـہ احساساتِ پَراندنے نیست.  

 انگار کـہ با مَتّـہ بـہ مغزت بکوبے، ذهنت با خاطراتِ بـہ هم خوردگے هاے اسبقِ دیگر خراش دادہ شود. 

 دیوانگے مگر چیست؟ 

 دیوانگے یعنے همین کـہ تقصیرِ هزاران مقصر باشد و تو بدانے اما تَهِ دلت راضے نباشد بپذیرے خودت مقصر نبودہ اے. 

 دیوانگے یعنے همین کـہ لایقانِ عذاب وجدان صاف صاف راه بروند و تو بے دلیل بنشینے فکر کنے مبادا یک درصد پایت را بـہ خطا روے دلِ کسے گذاشتے. 

 اگر بخواهم از مفاهیم دیوانگے برایتان بگویم، مے توانم تا صبح خط بـہ خط بنویسم. 

 اصلاً دیوانگے یعنے همین کـہ در این حالِ رو بـہ گذر دارم فکر مے کنم کـہ از دیوانگے ها بنویسم.

سمفونی صد و پنجاه و نهم: Congratulations To A&R

 "خیانت" صحنـہ تکرارے خندہ دارے شدہ 

 واسـہ من. 

 مثلاً کسےُ ببینم خیانت کردہ [حتے بـہ شخصِ خودم] بیشتر خندہ اَم مے گیرہ  

 چون انقدر این صحنـہ رُ پیش از وقوع بارها و بارها تو ذهنم تصورِ مکرر کردم کـہ جا نخورم. 

سمفونی صد و پنجاه و هشتم: بے تعادل

 اطرافیانِ من معمولاً دو دستـہ اند: 
 آدم هایے کـہ از من متنفرند 
 آدم هایے کـہ عاشقمند 

سمفونی صد و پنجاه و هفتم: #بے پدر

 
نَقض کرد 
حضورمُ... 
وجودمُ... 
همـہ بود و نبودمُ... 
کَسے کـہ حاضرَم کرد 
وجودَم داد  
هستَم کرد  


+  خُب... باید عرض کنم کُلِ پیوندها حذف شد. فکر کردم وقتے سیستمِ Follow کردنُ گذاشتنــ، پیوندها خیلے بے اثرِ.  

سمفونی صد و پنجاه و ششم: یاس

 کنترل کردیم...  

 کـہ در آغوشِ هم حل نشویم 

 کنترل کردیم... 

 کـہ رایحـہ حضورِمان در هم نیامیزد 

 کنترل کردیم...  

 کـہ شعلـہ اشتیاق شمعِ وجودمان را آب نکند 

سمفونی صد و پنجاه و پنجم: و باز غم

 هرروز...  
 صبح بیدار مے شوم، ماگِ قهوہ اَم را لمس مے کنم. قهوۀ داغِ جوش آمدہ را سرازیر مے کنم. بخارِ عطرآگین را بو مے کشم و ذَرّات ِ قهوہ را جُرعـہ جُرعـہ سَر مے کشم در حالے کـہ تمامِ مناظرِ تکرارے روزمرہ را یکبار از چشم مے گذرانم...  
احتمالاً چندین روزِ دیگر از یاد ببرم بـہ همۀ تکرارهایے خیرہ شدہ اَم کـہ از این پس حسرتِ تو خواهند شد. 
  
 خداحافظ جنابِ پدربزرگ...!  
  
 + دُرُست وقتے کـہ فکر مے کنے مادربزرگِ بهترین دوستت از بندِ کُما نجات پیدا کرد و جراحے مادربزرگت بـہ بهترین نحو انجام شد، خبرِ فوتِ پدربزرگتُ مے دنـ ... و بارِ همـہ این ها تو یک شب! 

سمفونی صد و پنجاه و چهارم: من و تو

Susanna Kaysen: " دیوانـہ یکـ آدم شکستـہ نیست  

 اگر تا بـہ حال دروغ گفتے و از آن لذت بردے 

 اگر تا بـہ حال آرزو کردے کـہ اے کاش بچـہ بودے 

 دیوانـہ من و تو هستیم. طغیان کردہ."

[Girl, Interrupted [1999

سمفونی صد و پنجاه و سوم: You Is Good

 دُرود بر او کـہ گفت: "اگر فقیرے دیدے، نگو خدا بـہ او یارے مے رساند. بلکـہ خدا تو هستے." 

سمفونی صد و پنجاه و دوم: They are everywhere

 چرا هیچوقتـ انتظار خطا از قشرِ خاص [مثال: پزشکان] را در رابطـہ هایشان نداریم؟ 

 چرا همیشـہ تصور مے کنیم درصد خطا از سایر قشرها [مثال: هنرمندان] بیشتر است؟ 

 چرا هیچوقتـ انتظار یک دکترِ مُخ زن را نداریم؟ 

 ریشـہ این تفاوت گذارے ها در ذهنیتِ ما بـہ چے برمے گرده؟ 

سمفونی صد و پنجاه و یکم: وحشت در پارک سوزنے

"1971 Panic In The Needle Park"؛ 

 در دقایقِ نخست، موضوع براے من بیشتر از آنکـہ "اعتیاد - عشق" باشد، "عشق - اعتیاد" بود. اولویت فیلم از نظر من عشق بود کـہ در گردابِ اعتیاد بـہ تصویر کشیدہ و در دقایقِ پسین توسط همان اعتیاد [موضوع اصلے] ناپدید شد. 

 داستانِ فیلم روے دخترے بـہ نامِ Helen کـہ از قضا هنرمند مے باشد، متمرکز است. دخترے کـہ خانـہ و خانوادہ اَش را بے دلیل ترک کردہ و کورکورانـہ [اشارہ بـہ تفریحے مصرف کردنِ Bobby] بـہ Bobby کـہ معتاد است، علاقـہ مند مے شود.  

 شدتِ این علاقـہ رو بـہ شیفتگے آنقدر زیاد است کـہ Helen بـہ خاطر وضعیت Bobby حاضر بـہ خریدن مواد مے شود.  

 فیلم رفتـہ رفتـہ خشن مے شود. بیشتر رنگِ نابودے شخصیت هاے فیلم را بر اثر اعتیاد بـہ رُخ مے کشد کـہ دیگر تیرِ تلخ نهایے را با معتادشدن Helen مے زند.

 گرچـہ این پایانِ ماجراے تلخ نیست؛ داستان تازہ از این پس درگیر سیاهےِ اعتیاد شدہ و نشان مے دهد Helen و انسان هاے درگیرِ اعتیاد چون او چطور بے اطلاع از خودِ حقیقے شان حاضر بـہ کارهاے وحشتناک ترے مے شوند. 

 آغاز تن فروشیِ Helen براے خرید بیشتر مواد نشان از نیازِ وحشتناکِ او و سایر انسان هاے بیمارِ این قشر دارد.

 عشق در فیلم کم کم رنگ مے بازد و در آخر، Helen ِ عاشق در حالیکـہ براے تصمیم گیرے مردد است، حاضر بـہ لو دادنِ Bobby مے شود. 

نوشتـہ هاے یکـ مبتلا بـہ پارادوکسُ مےخونے...