هرروز...  
 صبح بیدار مے شوم، ماگِ قهوہ اَم را لمس مے کنم. قهوۀ داغِ جوش آمدہ را سرازیر مے کنم. بخارِ عطرآگین را بو مے کشم و ذَرّات ِ قهوہ را جُرعـہ جُرعـہ سَر مے کشم در حالے کـہ تمامِ مناظرِ تکرارے روزمرہ را یکبار از چشم مے گذرانم...  
احتمالاً چندین روزِ دیگر از یاد ببرم بـہ همۀ تکرارهایے خیرہ شدہ اَم کـہ از این پس حسرتِ تو خواهند شد. 
  
 خداحافظ جنابِ پدربزرگ...!  
  
 + دُرُست وقتے کـہ فکر مے کنے مادربزرگِ بهترین دوستت از بندِ کُما نجات پیدا کرد و جراحے مادربزرگت بـہ بهترین نحو انجام شد، خبرِ فوتِ پدربزرگتُ مے دنـ ... و بارِ همـہ این ها تو یک شب!