نَقض کرد 
حضورمُ... 
وجودمُ... 
همـہ بود و نبودمُ... 
کَسے کـہ حاضرَم کرد 
وجودَم داد  
هستَم کرد  


+  خُب... باید عرض کنم کُلِ پیوندها حذف شد. فکر کردم وقتے سیستمِ Follow کردنُ گذاشتنــ، پیوندها خیلے بے اثرِ.