کنترل کردیم...  

 کـہ در آغوشِ هم حل نشویم 

 کنترل کردیم... 

 کـہ رایحـہ حضورِمان در هم نیامیزد 

 کنترل کردیم...  

 کـہ شعلـہ اشتیاق شمعِ وجودمان را آب نکند