من براے شرحِ یک "من" مرددتر از همـہ وقت هاے نوشتن و 
    
 تنهـا تعریفے کـہ بـہ آن واقفـ َ م؛  
  
 عشقِ ایدہ آلِ نا ایدہ آل است. 
  
 من قطعاً با واژه هاے خوبِ مُطلق بیگانـہ اَم اما همـہ این ها یک سرِ سوزن از نیستے ها و نبودن هاے من است. 
  
 همـہ نیست و نبودهاے درونے اَم بـہ یک منِ کُنونے ختم شده... کـہ تو باید از میان ِ شان بـہ درکِ هست و بودهایم برسے.