اِعترافـــ میکنم
بچه که بودم از پسوندِ فامیلی ـم که اِصالتِ چند صَد خاندانُ به رُخ میکشید، به شِدَت خجالتزده بودم و 
تمامِ انرژی ـمُ به کار میگرفتم تا پنهان کارِ خوبی باشم.
گرچه تا همین یکــ سال و اَندی ماهِ پیش در صددِ حذفِ پسوند بودم 
اَما به لطفِ فرهنگـــ سازی های اَخیر [نمایشگاه ها و...] بیشتر مُشتاق شدم تا حفظ کنم "بَختیـــــــاری" بودن ـمُ و همچنین بِکوشم به عنوانِ انسانِ مُطلع [به علمِ امروز] اشتیاق به حفظِ اِصالتُ نه فقط اِسماً که قلباً به نسل بعدتر منتقل کنم.

+ پدر مادرهای فرهنگــ دوست و مسئول /نسبت به اِصالت خود و نسل ـمان/ شویم!