نصفــِ اشتباهاتِ پدرم این بود کـہ زندگے را با کلاسِ درس اشتباه گرفتـہ بود 

 مثلاً طورے با دخترش حرفــ مے زد کـہ انگار مے خواست فلسفـہ تدریس کند!