۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

سمفونی صد و شصت و هشتم: Send Message

 همـہ چیز از جایے شروع شد کـہ یک سال بزرگتر شدم...  

 

 در مواقعِ حساس تر ساکت تر مے شوے کـہ اے کاش نشوے 

 نمے توانم بگویم 

 رُشدِ آدمے چـہ قدر بد و سخت و شکنندہ کنندہ است 

 حالا کـہ ناخواستہ پا به زندگے نهاده ام از آن کـہ بـہ خودم قول ندهم عاقل تر شوم، قاصرم

 اما مے توانم قول بدهم هرگز نخواهم از فرزند آیندہ اَم بزرگ شود. 

 بزرگ شدن گُرگ شدن مے طلبد. 

 تنها مثبتِ این اتفاق فراموش نشدنت توسطِ آدم هاے دوستدار یا دوست ندارت است. 

 من انسانِ خوشبختے هستم؛ 

 امشب کسانے را یافتم کـہ مرا در خاطرِ پُر دغدغـہ شان گرامے داشتند 

 و تبریک را بهانـہ اے براے هم صحبت شدن با من فرا داشتند. 

 از همـہ کسانے کـہ بودند، رفتند، ماندند تا زندگے ام را بسازند، متشکرم.

سمفونی صد و شصت و هفتم: یک عالم تو در این نوشته نهفته است

 یک چشم بر هم زدن است. 
 از عصبانے شدن تا استفراغِ حرف هاے ناگفتہ. اما تو نگو. آدم باش تا آدمیت را بـہ یاد بگذارے.  
 مگر سِیر عصبانیت تا تخلیـہ چـہ قدر قرار است طول بکشد کـہ بـہ همـہ اتفاقاتِ ناشیانـہ بعد و مابعدترَش بیارزد؟ 
 احتمالاً یک عصر تا شب نفسِ راحت بکشے. دست هایت را پشتِ گردنت حلقـہ کنے و بگویے: "آخیش... تمام شد. تکلیفم با این آدمِ *&^ روشن شد."  
 اما از من بـہ تو نصیحت فردا کـہ از خواب بیدار شدے، یک حجمِ سنگین روے سینـہ اَت احساس مے کنے. قلبت کدرتر از روزهاے پیش شده. در تنگناهاے تنهایے اَت حق را بـہ خودت نخواهے داد.  
 سیاهے هاے زندگے گاه با حرف هاے پوشالے پُر نمے شوند. باید سکوت کرد. باید یاد گرفت در عوضِ عصب اِنتقالے خوب ماند و عذاب وجدان داد. تنها در این صورت است کـہ پس از مرگ آدمیت را بـہ سهمِ خود اَدا کردہ اے.

#به_خودت_بگیر

سمفونی صد و شصت و ششم: نامجرمِ مجرم شو

 

هربار "The Night Of" ُ مے بینم، بیشتر بـہ این فکر مے اُفتم کـہ زندان محلِ بازپرورے نیست. 

فکر نمے کننـ مجرم با مجرم جایے باشنـ چهارتا جرم بیشتر یاد مے گیرنـ تا بـہ جامعـہ خدمت کننـ ؟!

سمفونی صد و شصت و پنجم

 "نباید هرکسےُ تو ذهنت بزرگ کنے 

 چون اگـہ رفتارشون کوچیک شـہ 

 تحمل این تغییرُ ندارے 

 انتظارشُ ندارے 

 ناراحت مے شے..."

سمفونی صد و شصت و چهارم: باریدم

 انقدر ببارے کـہ تمام شوے... 

سمفونی صد و شصت و سوم

 با هر بار رفتن، مے کَنے جزیے از من رُ  

 با هر بار رفتن، محو میشـہ هرچے موندہ از من 

 این تیکـہ هاے موندہ دیگـہ جمع نمیشـہ مثل قبل  

 من مے مونمُ سیر روزهایے کـہ منُ گم کردن  

 نصفـہ نیمـہ هامون باز نمے رسن بـہ آخر  

 جاے ردپامون هنوزم موندہ تو نگاهم  

 تو مے گذرے این اولین بار نیست  

 مے شنوے آخرینِ من رُ  

 این آخرین تیکـہ جاے خالیش، میندازتم از پا  

 منُ نسپار اینبار بـہ من  

 نرو یکبار دیگـہ  

 منُ نسپار بـہ من  

 این تیکـہ ها دیگـہ جمع نمیشن 


+ Kian PourTorab - Pieces

سمفونی صد و شصت و دوم: فهم به شرطِ TlG

 خُب من فکر مے کنم فرق کَسے کـہ گوشے عامل سیمبین دارہ با کَسے کـہ گوشے عامل اندروید یا IOS دارہ اینِ کـہ دستـہ دوم حداقل بـہ لطف چند تا Channel یا GP ِ درست حسابے چهارتا مطلب علمے بیشتر مے خوننـ ... 

 مے خوام بگم همچین بدم نیستا!

سمفونی صد و شصت و یکم: Daddy تُخس My

 

نصفــِ اشتباهاتِ پدرم این بود کـہ زندگے را با کلاسِ درس اشتباه گرفتـہ بود 

 مثلاً طورے با دخترش حرفــ مے زد کـہ انگار مے خواست فلسفـہ تدریس کند! 

نوشتـہ هاے یکـ مبتلا بـہ پارادوکسُ مےخونے...