اطرافیانِ من معمولاً دو دستـہ اند: 
 آدم هایے کـہ از من متنفرند 
 آدم هایے کـہ عاشقمند