چرا هیچوقتـ انتظار خطا از قشرِ خاص [مثال: پزشکان] را در رابطـہ هایشان نداریم؟ 

 چرا همیشـہ تصور مے کنیم درصد خطا از سایر قشرها [مثال: هنرمندان] بیشتر است؟ 

 چرا هیچوقتـ انتظار یک دکترِ مُخ زن را نداریم؟ 

 ریشـہ این تفاوت گذارے ها در ذهنیتِ ما بـہ چے برمے گرده؟