مـــوی کوتاه شدۀ امروزَم نتیجۀ یکـــــــ ماه تو سر و کله زدن ِ خودم با خودم تو خودم یا غیره و زالِک ِ .
دُرُست وقتیکه خودمُ برای عید ِ امسال با موهای بلوند ِ کرم .Jane B ای تصور می کردم، به خاطر ریزش مو که  شاید از عوارض رژیم های سَر  ِ خود یا این شامپو آن شامپو کردن های از سَر  ِ بیکاری بود، قید ِ عوض کردن رنگ مو رُ زدم. ترجیح دادم بعد ِ دو سال موهای خیلی بلندمُ انقدر کوتاه کنم که دلم تنوع نخواد.
برای همین امروز زیر دوش وقتی تارهای مومُ رو تک تک ِ اعضای بدنم دیدم به سیم آخر زدم و هُل هُلکی پا شدم آرایشگاه رفتم تا همه اَشُ کوتاه کنم!
البته این همه اَش [!] یعنی موهای تا کمرمُ تا شونه هام زدم. 
گرچه قبل تر از این داستان، با دیدن مدل موی Kylie Jenner حسابی وسوسه شدم.
و داستان های پیش از کوتاهیـ ِ مو یکم ناراحتم کرد. :|
به خصوص که امیر اصلاً موافق ِ موی کوتاه نبود. خودم َم از یک طرفــ موهامُ دوست داشتم... تو آرایشگاه َم شاهد یکــ سِری عُقده بازی بودم که وقتی برگشتم هم خوشحال بودم هم عصبی شدم.