گر نگهدار من آنست کـہ من مے دانم 
                             شیشـہ را در بغل سنگ نگـہ مے دارد 

+ :)