این احساسُ یادت باشـہ 

 بـہ هر قیمتے شدہ دوستم داشتـہ باش 

 مهم نیست چے مے گم 

 احساسے دارم یا ندارم 

 من هنوز دارم سعے مے کنم 

 هنوز اینجام 

 ازم ناامید نشو 

...


+ [Equals [2015 وقتے بـہ دادم رسید کـہ از فیلم دیدن زدہ بودم. 

روندِ "هماتاها" بسیار آرام و ملایم بودہ و فضاے فیلم سینمایے رمانتیک آمیختـہ بـہ تخیل است. گرچـہ پیامِ داستان بـہ ابدیتِ عشق برمے گردد اما دیدے گویا و سازندہ از عشقِ در حال انقراض [تا آینده] بـہ تصویر مے کشد.  

توضیحِ بیشتر میسر نیست. باید دید. گرچـہ امکانِ زدہ شدنتان بـہ خاطر کُند بودن روند داستان در ابتداے فیلم سینمایے فوق زیاد است اما توصیـہ مے کنم صبور باشید.  

بازیِ Kristen Stewart بـہ قدر کافے کِشَندہ است.