"استراتژے حال - آینده" استراتژے خوبِ گول زنک و گول خوردگے [متقابل] براے زیستن است. 

 عملکردِ این استراتژے بـہ این گونـہ است کـہ اگر شما در وضعیتِ حالِ خوب قرار گرفتـہ باشید، با جملـہ "حال را دریاب!" حال خوبتان را حفظ مے کنید و اما اگر حالِ نامساعدے دارید براے پشت سر گذاشتنِ وضعیت منتظرِ یک فرداے بهتر مے نشینید.