حسِ مے کنم هزاربار عاشقِ Henry Barthes شدم و عینِ هر هزاربار مُردم... 


+ حیف که واقعے نبودے... در تمامِ طولِ فیلم حسرتِ وجودِ حقیقے اِنسانے به مثل تو درونم مے جوشید. و همچنان مے کُشے آدمُ تا بازے کنے و بدرخشے، Adrien Brody!

+ دیوونم کرد... به شدت پیشنهاد مے شه!

+ "ما هممون یه طوریم؛ درد رو احساس میکنیم و تو زندگیمون آشفتگی موج میزنه. میدونم زندگی گیج کننده س. من هیچ جوابی برات ندارم ولی میدونم اگه این حرف دلت رو کتبی بنویسی همه چی درست میشه." / [Henry Barthes - Detachment [2011