درد یعنی پسری که تا دیروز بهش می گفتی "ضایع"، امروز دوست پسرِ صمیمی ترین دوستتِ! :|