چقدر بد به هم ریختیم

با خبر رفتن "هادی پاکزاد"...