لجبازِ... حسودِ... تُخسِ... شَکّاک ِ ... ولی من... دوسـ ـِش دارم! [گرچه بَس نیست.]