"آدم ها را باید در جوانی ِشان به یاد آورد.
وقتیـ که جوان بودند. شاعر بودند. عاشق بودند. در نه پیری ِشان وقتیـ که پیر شدند. خِرِفت شدند. دیوانه شدند. فراموش کردند."

+ هرجا می رَم بوی تو می آد، چــِــرا؟ :) :))