آدمیکــــِــــه من بتونم راحت به ـِش دروغ بگم، آدمِ من نیست!