و مردِ فرو رفته در رابطه ای که هرروز تُرا مثالِ زشت رو و تُرش خو خوانده تا دلِ زنِ خُفته در خواب و خیال را خوش کند.

- از همان مزخرفاتِ همیشگی!