- چشم خوشگلِ من

- ببین! من Bf دارم!

- زشت! چشم زشتِ! هرکی از هرکی تعریف کرده Bf ِش شده؟! 

- ... [اِهِم اِهِم، Poker Face با رگه های عمیقِ ضایع شدن]