تنفر  ِ من از تو نسبت به تعریفت دربارۀ مسائل ِ مؤنث جات ریز و مو رابطۀ فوق ِ مُستقیمی داره.

+نِکبَت!! :|