هَمــــِــــه عُمر 

لاکــــ پُشت های دَوَنده ای بودیم... 


+ پُست ویژۀ عید من [!] :)