پُـرمِهری نسبت به حیوانات ِ کوچه و خیابانی  ِ ولگرد بد نیست، ولی دقت به بیماری ِ مُسری این جانداران هم خارج از بحث نیست.

+ دُرُست ِ  صحنۀ فداکاری ِ بچه با مادر  ِ نسبتاً مُدرن در حال پیراشکی [!] دادن به گربۀ خسته حسابی تحت تاثیرم داد ولی بوی عفونت ِ گُربه حالمُ به هم زد! [تو رُ خدا یکم تو تربیت بچه های دور و وَر وسواس به خرج بدید. هیچکس عاشق  ِ مُدرن ِ مغز فندقی نیست! :| ]