فـ
رشته ها دُور تا دُورت حلقه زدن و بال بال می زنن تا اتفاق بدتری نیافته، حواست نیست...