مادرشوهر برای گِله از عروس به مشاوره زنگ زده و مشاوره برای آرام کردن َش می بافد: "دوست بدار تا دوست داشته شوی. احترام بگذار تا مورد احترام قرار بگیری. در این دنیا از هر دستی بدهی از همان دست می گیری..."

دروغ است... به خدا همه اَش دروغ است... 
مشاوره ادامه می دهد و انگشت های من اعماق گوش هایم را از فَرط ِ فشار لـِه می کند.
می خواهم فریاد برنم کمتر اَراجیف بباف! [که اکر اینطور بود دنیا گلستان می شد!] حداقل َش این است اگر بر فرض ِ مثال حرف هایت دُرُست باشد، وضع ِ من بهتر از این باید می بود. 
کدام دست در این دنیا مانده تا جواب خیلی از ندانم کاری های خِیر مرا بدهد؟ کدام دست؟