پُست نود و سوم برداشته شد.
+ چون رشتهٔ ایمان من، بگسسته دیدند اهل کفر/ یک رشته از زنار خود، بر خرقهٔ من دوختند
"شیخ بهائی"