"هیچ وقت نخواستم [من] خراب کننده باشم؛ در واقع اولین نفری که زندگی ایُ به هم می ریزه..."
 
 از مجموعه سخنان گُهَربار یک بیوه زن / پارت دوم