تو اگـہ شوخی اَم باشی، زشتی! 

+ تو حتی شَکِتَم نمی بره خودتُ می گم. =)