راه های رفته را برگشتم.
انگار که تازه...
به دو سال ِ پیش دیپورت شدم.