می خَری اش، عادی می شود.
عاشق اش می شوی، رنگ می بازد.
زندگـی عادت کردن به عادی شده هاییست که روزی آرزویت بودند...