نگاره هایی که از دوباره کشیدنشان نزدیک به یک قرن می گذرد...